Tarokichigura Design Conference
2011 Panelists

Yoshihiko Iida
Jun Igarashi
Takenobu Igarashi
Makoto Umebata
Fumie Okumura
Koji Saito
Taku Satoh
Fumie Shibata
Kohei Nishiyama

パネリスト